• گواهي نامه ثبت اختراع به شماره 37186 در سال 1385 از اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي

  • تاييديه شركت كفا به شماره 1538/1/2602 مورخ 1387/11/12 در خصوص تاييد مقياس نانو پلي لاتيس

  • گواهي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي از نظر بلا اشكال بودن پلي لاتيس از نظر زيست محيطي

  • تاييديه مركز پژوهش، توسعه فن آوري و صنايع نوين وزارت، صنعت، معدن و تجارت به شماره 153400/60 مورخ 1390/02/08  در مورد احراز اين محصول در زمره صنايع پيشرفته

  • تقدير نامه پارک علم و فن آوري دانشگاه تهران

  • دريافت لوح تقدير از نمايشگاه توانمندي هاي ملي و فناوري نانو ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

  • تاييديه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هرمزگان به مجري استفاده كننده از پلي لاتيس در منطقه گهردو از توابع شهرستان سيريك آن استان

  • انتشار مقاله اي با عنوان دوختن گرد و غبار با نانو حلقه هاي بيوپليمري در شماره 6 ماهنامه فناوري نانو در شهريور 1389

  • تاييد كيفيت تثبيت گرد و خاك و جلوگيري ار باد بردگي در شركتهاي المينوم المهدي ،گل گهر سيرجان و فولاد خوزستان