• تثبيت ماسه هاي روان و گرد و خاك در عمليات بيابان زدايي همراه با كاشت گياه

 • جلوگيري از حركت ماسه هاي روان  در حاشيه راهها ، فرودگاهها، راه آهن شهرها و روستاهاي در معرض تهديد

 • ايجاد موانع طبيعي (ديوار حايل بوسيله ماسه محل و پليمر )

 • توليد گندله  حاصل از ماسه در محل و پراكنش آن در سطح منطقه

 • استفاده در ساخت مجسمه هاي شني و مرمت ديوارهاي گلي قديمي

 • تثبيت سطوح و جلوگیری از بادبردگی سد هاي باطله، معادن و مواد معدني در دپوهاي كنسانتره

 • تثبيت خاكستر هاي ناشي از سوختن جنگلها و مراتع جهت حاصلخيزي خاكهاي محل

 •  گندله سازي خاكه مواد معدني در فرايند ذوب مواد معدني

 • افزايش جذب آب در اطراف بوته هاي كاشته شده در بيابان

 • تثبيت مواد تبخيری ناشي از خشك شدن بستر درياچه ها (درياچه اروميه)

 •  كنترل گرد و خاك ناشی از اجراي طرحهاي عمراني، استخراج، حمل و نقل، دپوسازي و جابجايي فله ای مواد معدني

 • حمل و نقل  مواد فله،بنادر و دپو سازي كنسانتره ذغال سنگ و كنسانتره سنگ آهن وساير مواد معدني